ISKOLA HÁZIRENDJE

 

Körzeti Általános Iskola, és Napköziotthonos Óvoda

Nagyrécse

 ISKOLAI HÁZIRENDJE

 

 

Készítette:

 Horváth János

      igazgató

 

 


Tartalomjegyzék

 

Bevezető rendelkezések……………………………………………………………………. 3

    Az intézmény adatai……………………………………………………………………. 4

    Az iskola nagyobb tanulóközösségei…………………………………………….. 4

Jogok és kötelességek……………………………………………………………………… 4

A tanulók jogai……………………………………………………………………………… 4

    Tanulói jogok gyakorlása……………………………………………………………. 5

    A tanulók kötelességei…………………………………………………………………. 5

Az iskola munkarendje…………………………………………………………………… 6

Általános működési szabályok………………………………………………………… 7

    Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok……………………………………….. 7

    Étkezések rendje……………………………………………………………………………. 7

    Egészségvédelem…………………………………………………………………………. 8

    Balesetvédelem……………………………………………………………………………. 8

    Vagyonvédelem, kártérítés…………………………………………………………… 8

    A ruhatári szekrényekre vonatkozó szabályok…………………………………….. 8

    Egyéb előírások………………………………………………………………………….. 8

    Az oktatás tandíjának befizetése és visszafizetése………………………  9

    Az étkezés térítési díjának befizetése és visszafizetése………………….  9

    Napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel…………………  10

    A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei ………..  10

    A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának for-

    mái………………………………………………………………………….  10

    Ellenőrző könyv…………………………………………………………………………. 11

    A hetesek kötelességei………………………………………………………………….. 11

    Késés…………………………………………………………………………………………. 11

    Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek…………… 11

    Tanulmányi kötelezettségek…………………………………………………………. 13

    A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei…………….13

    A tanuló munkájának elismerése………………………………………………….. 14

    Jutalmazások……………………………………………………………………………… 14

    Egyéni jutalmazások…………………………………………………………………… 14

    Hivatalos ügyek intézésének rendje………………………………………………. 15

    Csengetési rend ……………………………………………………………. 15

   Az iskolai könyvtár működési rendje …………………………………….. 16

   A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok ……………………………… 17

Géptermi rend ……………………………………………………………… 18

Záró rendelkezések…………………………………………………………………………. 19

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék……………………………….. 19

 


 

Bevezető rendelkezések

 

A házirend az iskolával jogviszonyban állók alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!

 

A Házirendet:

 • az iskola igazgatója készíti el,
 • és a nevelőtestület fogadja el.

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.

 

Ezen házirend:

 • a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény;
 • a 2011 évi CXC Köznevelési törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított – 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet;
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosító 8/2000. (V. 24.) OM rendelet;
 • továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült.

 

A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák – kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.

A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és a többi dolgozóra is tartalmazhat (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell.

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak.

 


 

Az Intézmény adatai

 

Neve: Körzeti Általános Iskola, és Napköziotthonos Óvoda

Nagyrécse

 

Székhelye: Nagyrécse, Haladás u. 4

Tagintézmény: Miháld Fő u. 6.

Alapító szerve. Nagyrécse, Nagybakónak, Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg, Zalaújlak, Önkormányzatai

Egyéb irányítói jogokkal,fenntartói jogokkal felruházott szervek: Nagyrécse, Nagybakónak, Kisrécse, Csapi, Zalasárszeg, Zalaújlak, Pat, Miháld Községi Önkormányzatok  Képviselő testületei

 

Az iskola nagyobb tanulóközösségei

 • a tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám  25 %-a.

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket képviselőjük útján.

 

Jogok és kötelességek

A tanulók jogai

 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.

Az iskola minden tanulójának joga, hogy:

 • színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,
 • igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, tanulószoba kedvezményes étkezés),
 • napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön,
 • személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára,
 • tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,
 • érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,
 • vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön,
 • részt vegyen tanulmányi versenyeken,
 • csak napi 2 „nagydolgozatot” (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez,
 • kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,
 • szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,
 • véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,
 • képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 • választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,
 • kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, szakkörök  stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,
 • kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon,
 • egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke,  és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét,
 • családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – kedvezményekben részesüljön,
 • részt vegyen az integrációs és képességkibontakoztató felkészítésben,/ehhez biztosít az iskola termet és szolgáltatást/,
 • törvényes képviselőjén keresztül kérheti átvételét más iskolába.

 

Tanulói jogok gyakorlása

Sérelem esetén az iskola tanulója – kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője – a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.

Az iskola Diákönkormányzatának (DÖK) megválasztása tanévenként osztálykeretben a parlamentáris szabályok betartásával (jelölés, titkos szavazás) történik.

Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzathoz   fordulhatnak.

A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály)  érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben.

Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét.

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.

Szakkör létrehozását minimum 10 fő tanuló kezdeményezheti, de indításuknak feltétele az iskola költségvetése.

 • Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai szakkörök alakíthatók.
 • A szakkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.
 • A szakkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit.
  Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11.§ (1) bekezdése a) – d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják.

A tanulók kötelessége hogy:

 • betartsa az iskolai házirendet, az intézmény rá vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi rendelkezéseit,
 • tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
 • részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon,
 • rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének,
 • érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében,
 • az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
 • biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
 • a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza,
 • segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését,
 • védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás stb.,
 • az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg,
 • A tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjenek meg.

Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, telefon, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába,illetve reggel a gazdasági irodába le kell adni és hazautazás előtt vehető fel, illetve ha erre az igazgató külön engedélyt ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.

Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.

 

Az iskola munkarendje

 

Az iskola éves munkarendjét a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait  félévenként kell meghatározni.

A tanítás az iskolaotthonos osztályokban 7.45-kor a többi osztályok esetében 8 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 5 perccel korábban foglalja el helyét a tantermekben és várja fegyelmezetten tanárát.

 

Óraközi szünetek

Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.

Szünetekben az ügyeletes nevelő rendelkezése szerint a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a könyvtár, informatika terem, tornaterem), vagy jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak. Az iskola épületét nem hagyhatják el, csak osztályfőnöki vagy ügyeletes nevelői engedéllyel.

A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.

A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.

 

Tűz esetén riasztásra (amely 3 hosszú csengetés) a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.

 

A tanulók hivatalos ügyeiket az irodákban a szünetben intézhetik, indokolt esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek.

Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik.

Vendégeket csak indokolt esetben, nevelői engedéllyel fogadhatnak a tanulók. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló.

 

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában az 1-6. tanórában tartandók, de szervezési okokból megengedhető a nulladik óra is.

A fakultatív és rendkívüli tárgyak órái általában délutánra kerülnek.

 

A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel.

 

Általános működési szabályok

 

Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár működési rendje a 2. számú mellékletben szerepel .

Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak tanári engedéllyel hagyhatják el, ennek megszegése fegyelmi vétség.

A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk, de a jelentkezők számára a foglalkozások látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet. A tanulószobai foglalkozásokon való részvételre is ezek a mérvadóak.

Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki.

Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.) akkor ezt csak vezetői vagy osztályfőnöki engedéllyel teheti meg.

A számítógép terem sajátos rendje a 3. számú mellékletben szerepel.

 

Az étkezések rendjét a tanév órarendje határozza meg.

Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat letisztítva kell elhagyni az éttermet.

A köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók.

A diákok mindig ügyeljenek saját és társaik testi épségére. Minden veszélyforrást és balesetet jelentsenek.

Az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el a tantermet.

Az utolsó óra után a székeket a tanulók felrakják az asztalokra.

Ünnepélyeken a sötét nadrág, illetve szoknya és fehér ing, illetve blúz a megfelelő öltözék

Az iskolai rendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe mellett – az igazgató által engedélyezett időpontig tarthatók.

A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz.

 

Egészségvédelem

 

a) Iskolaorvosi és védőnői szolgáltatás

A fenntartó a körzeti egészségügyi ellátás keretében szerződéssel rendelkezik, melynek része az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása, mind az iskola, mind az óvoda tekintetében.

A fentiek keretében évente ellátási terv készül az iskolaorvosi és védőnői feladatok tételes megtervezése céljából.

b.) Iskolafogászati ellátás

A fenntartó a 679/2002. számú szerződése tartalmazza az iskolafogászat ellátási kötelezettséget, és annak részletes szabályait.

Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik:

–         a fogorvos és a fogászati asszisztens.

–         a háziorvos

–         védőnő

 

Balesetvédelem

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének irányításával.

A számítástechnikai, könyvtári, és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak.

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.

 

Vagyonvédelem, kártérítés

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek állagát megóvni.

A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős.

 

A ruhatári szekrényekre vonatkozó szabályok

 • A ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni.
 • A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. Az osztályfőnök jogosult a szekrényrend, illetve a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére a szekrényt használó diákok jelenlétében.

 

Egyéb előírások

Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni.

Indokolatlan mennyiségű pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával.

Ha a tanuló egyedi engedélyt kapott a mobiltelefon iskolai behozatalára, a tanítási órán azt, a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban tarthatja.

A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik.

Az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani tilos!

 

Az oktatás tandíjának be- és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

Tandíjfizetés ellenében vehetők ígénybe a Kt. 116.§ (1)-(2). bekezdése szerinti szolgáltatások.

Tandíj szabható ki, a Magyarországon tanuló, nem magyar állampolgárok után, a K.t. 110..§ (5) szerint. A tandíj kiszabásáról a fenntartó szabályozási keretei között az intézmény igazgatója hoz határozatot.

1/ A tandíj befizetése

A tandíj befizetésének módja:

– készpénz,

– átutalás,

– készpénz-átutalási megbízás (csekk).

A tandíj befizetésének határideje:

– határozat szerint

 

Az étkezés térítési díjának befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

1/ A térítési díj befizetése

A térítési díj befizetésének módja:

– készpénz,

– átutalás,

– átutalási megbízás (csekk).

A térítési díj befizetésének határideje:

– tárgyhónap 15-e

A befizetés bonyolítási módja:

a) készpénzfizetés esetén:

–         az intézmény pénztárába

–         a kiadott borítékokban az osztályfőnököknek leadják a meghirdetett határnapon.

b) átutalás esetén a kiállított számla feltételei szerint.

c) a készpénz-átutalási megbízás (csekk) esetén a kiállított számla feltételei szerint.

 

2/ A térítési díj visszatérítése

A térítési díj visszatérítése túlfizetés esetén:

– a következő esedékes térítési díj összegéből levonásra kerül, így külön visszatérítés nem történik,

–         készpénzben a tanulói jogviszony megszűnését követően történik, az érintett írásbeli kérelmére.

3/ A megrendelt étkezést a megelőző munkanapon 12 óráig lehet lemondani!

Az általános iskolai oktatás keretében, pl. technika órán készített tárgyakat a tanulónak át lehet adni, ha a felhasznált anyagokat a tanuló maga hozza, vagy az iskolától kapott anyag beszerzési értékét megtéríti.

 

 

 

 

A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iráni kérelmek, elbírálásának elvei

A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elve: minden felügyeletre szoruló tanulót felveszünk.

A felügyeletre szoruló tanuló részére napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezünk úgy, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni:

– az iskolai felkészítéssel és

– a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak.

Az iskolaotthonos szervezésű osztályokban az egész napos foglalkozások magukban foglalják a napközis ellátás feladatait

 

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei

Az intézmény pénzbeni szociális támogatás biztosítására nem jogosult.

A fenntartók által biztosított, illetve normatív támogatás alapján az alábbi támogatási lehetőségekkel rendelkezik:

 • Tanulók tankönyvtámogatása tartós tankönyv kölcsönzéssel
 • Tanulók tankönyvtámogatása vásárlási hozzájárulással
 • Ingyenes tankönyv biztosítása
 • Kedvezményes étkezés biztosítása
 • Ingyenes étkezés biztosítása

A fenti támogatások jogszabályi meghatározottságán túlmenően a tankönyvtámogatás felosztási elveit évente a nevelőtestület határozza meg a jogszabályi kereteken belül. Az ingyenes tankönyvellátást a fenntartó önkormányzatok évente meghatározott keretéből biztosíthatjuk.

 

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával az erre szolgáló fórumokon véleményt nyilvánítson:

– az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről,

– az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról,

– az iskola működéséről.

A tanuló a véleményét elmondhatja:

– önállóan, saját maga, illetve a tanulók képviselete útján

– a diákönkormányzat,

– iskolaszék,

– egyéb iskolai közösség működése során.

Az önálló véleménynyilvánításra az egyes iskolai fórumok a működési rendjük szerint adnak teret.

A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási szabadságát.

 

 

 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája

A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon:

– a személyét, illetve

– a tanulmányait érintő kérdésekről.

A tájékoztatás formái:

– szóbeli tájékoztatás,

– írásbeli tájékoztatás.

A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat:

– az intézményvezető,

– a nevelőtestület,

– a szaktanár,

– osztályfőnök,

– oktató-nevelő munkát végző pedagógus.

 

Ellenőrző könyv

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti.

A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni, és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni.

 

A hetesek kötelességei

 • A két hetes feladatát megosztva teljesíti.
 • Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta,  szellőztetés) a tiszta, kultúrált környezetet.
 • Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.
 • Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.
 • Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el.
 • Az utolsó óra után becsukják az ablakokat.
 • Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz.

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.

 

Késés

A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára.

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható.

Napközben, illetve tanulószobai foglalkozásról csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható!

 

 

Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni.

Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt évente 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat.

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult.

A mulasztás igazolható:

 • a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.
 • a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,
 • a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a tanuló osztályfőnökét.

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán.

A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

Ha az igazolatlan mulasztás esetén az erre a célra létrehozott intézkedési határozat szerint kell eljárni. Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt  levélben értesítenie kell.

Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. Háromszori késés egy igazolatlan órának minősül. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti.

A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek.

Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.

Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét.

A hiányzás első napján a tanuló – akár közvetve is, pl. szülei révén, más tanulóval – köteles értesíteni az iskolát telefonon vagy levélben  a hiányzás okáról és várható időtartamáról.

A szülő  indokolt esetben egy tanévben összesen három napot – nem alkalmat – igazolhat. Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat.

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatartásjegynek is tükröznie kell.

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni.

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni..

Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a Tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő.

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét.

 

Tanulmányi kötelezettségek

Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározott mértéket:

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

 • felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 • hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület – az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján – úgy dönt, hogy az osztályozó vizsgát tehet.

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:

 • félévkor:január 1 – 15.
 • a tanítási év végén: június 1-15.

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.

 

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

A tanuló fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárásnál alapvetően figyelembe kell venni:

– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 76–77. §-át,

– 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 32–33. §-ában foglaltakat, valamint e jogszabály 5. számú mellékletében leírt, a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályaira vonatkozó részt.

Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, magatartásával, fegyelmezetlenségével a közösség érdelét sérti, a tanulmányi munkát zavarja ellene fegyelmező intézkedéseket kell alkalmazni.

 

Az intézkedések formái:

– osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés,

– osztályfőnöki intés,

– igazgatói figyelmeztetés,

– igazgatói intés.

Az intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatainál elsősorban az osztályfőnök dönt a szaktanárok véleménye kikérését követően.

 

A szaktanárok szaktanári figyelmeztetést adhatnak fegyelmező intézkedésként annak a tanulónak, amely tanuló magatartása, fegyelme a szaktanár óráin huzamosabb ideig nem kielégítő.

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. A fegyelmi eljárásban az iskola igazgatója, a tanuló osztályfőnöke, a tanuló törvényes képviselője, a tanuló vesz részt. Szükség estén tanulók is meghallgathatók.

A fegyelmi eljárás eredményeképpen írásbeli határozattal lehet a fegyelmi büntetést kiszabni.

Az így kiszabott fegyelmi büntetés formái:

– megrovás,

– szigorú megrovás,

– meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása

 

A tanuló munkájának elismerése

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer.

A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg.

Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meg lehet határozni, ha ezt pedagógiai szempontok szükségessé teszik.

A szaktanár a helyi tanterv alapján meghatározza, és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket.

 

Az első évfolyamon – félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor – szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.

 

Jutalmazások

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek.

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül elismerésre.

Egyéni jutalmazások

A jutalmazások formái:

 • osztályfőnöki dicséret
 • szaktanári dicséret
 • igazgatói dicséret
 • tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható.

 

A jutalmak formái:

 • könyvjutalom,
 • oklevél.

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény
 • példamutató szorgalom
 • versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel
 • az iskola érdekében végzett közösségi tevékenység
 • kiemelkedő sporttevékenység

Hivatalos ügyek intézésének rendje

 1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.
 2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva.
 3. Tanulók az irodákat, a szokásos napi ügyek intézése miatt kereshetik fel.
 4. Az osztály több tanulóját érintő ügyeket lehetőleg közösen intézzék.

 

 

 

Csengetési rend

 

 

 

Óra

Becsengetés

Kicsengetés

1.

800

845

2.

855

940

3.

1000

1045

4.

1055

1140

5.

1150

1235

6.

1245

1330

7.

1335

1420

8.

1425

1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény csengetési rendje

 

Óra

Becsengetés

Kicsengetés

1.

745

830

2.

840

925

3.

940

1025

4.

1035

1120

5.

1130

1215

6.

1225

1310

7.

1330

1415

8.

1430

1515

 

 

 

 

 

 

Az iskolai könyvtár működési rendje

 

1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti.

3. A könyvtár használata ingyenes.

4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható.

5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, átfogó művek vagy az 1-1 példányban található dokumentumok.

7. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, világatlaszok, lexikonok ..

8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: általában 30. nap.
Szótárak, tankönyvek esetén: addig kölcsönözheti a tanuló az adott tanéven belül, amíg az adott tananyagból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik.         Pótvizsgára utalt tanuló esetén a pótvizsga időpontjáig.
Kötelező olvasmányok esetén: ameddig a szaktanár szükségesnek tartja.

9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.

10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni, a könyv személyes beszerzésével, vagy a könyvnek az elvesztés időpontjában érvényes beszerzési árának az iskola pénztárába történő befizetésével.

11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.

13. A könyvtár az adott tanév rendjében meghatározott és a könyvtár bejáratánál kifüggesztett időpontban tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.

14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.

 

A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok

 

Az igazgató minden év április 15-éig a tantárgyfelosztás előkészítésének első lépéseként elkészíti a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak.

A tájékoztató véglegesítése előtt be kell szerezni az iskolaszék (annak hiányában a szülői szervezet) és az iskolai diákönkormányzat véleményét.

Az érintett tanulók illetve tanulói közösségek május 20-áig jelenthetik be a tantárgy választásával kapcsolatos igényeiket.

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A tanulói csoportok, osztályok igényeiket az osztályfőnökökön és a diákönkormányzaton keresztül juttatják el az igazgatóhoz, valamint az érintett tanulók szüleinek képviseletével megbízott szülők útján.

A rendelkezésre álló órakeretek alapján, a folyamatosság biztosítása mellett a választható tantárgyakat a fentiek mérlegelésével, a jelentkezők számának figyelembe vételével határozza meg az igazgató. Kiemelt szempont kell legyen az, hogy minél több tanuló érdekét megjelenítő, az oktatás színvonalát minél jobban szolgáló választható tantárgyak oktatása legyen biztosított.

A tanév elején megkezdett választott tantárgy tanulása a tanév tartamára a tanulóra nézve kötelező.

Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával, illetve az igazgató által kijelölt pedagógussal.

 

 

 

 

 

 

Géptermi rend

1. A számítástechnikai szaktanteremben tanuló csak tanári engedéllyel tartózkodhat.

 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem számítógépes munkahelyeinek  áramtalanításáért a felügyeletet ellátó tanár a felelős.

 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy a felelős.

 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni, és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!

 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!

 

6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.

 

7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.

 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.

 

11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat.

 

12. Tilos:

 • a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
 • mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni.

 

13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.

 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető.

 

 

Záró rendelkezések

A Házirend nyilvános, az igazgatói irodában, a tanári szobában és a tantermekben bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.

 

 

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék

 

A Házirendet a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án elfogadta.

 

A Házirend életbelépésének időpontja a fenntartói jóváhagyás napja.

 

 

…………………………………………

intézményvezető

 

Az elfogadott házirenddel az iskolai diákönkormányzat képviselői véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.

 

 

 

…………………………………………

aláírás

 

 

Az elfogadott házirenddel a szülői szervezet képviselői véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.

 

 

…………………………………………

aláírás

 

 

 

Záradék:

A házirendet a fenntartó …………………………………………… szám alatt jóváhagyta.

 

 

…………………………………………

aláírás