Munkaterv

 

Munkaterv

 

A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok:

 • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény
 • 2011 évi CXC Köznevelési törvény
 • 11/1994 MKM rendelet
 • 20/2012 EMMI rendelet
 • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény végrehajtásáról rendelkező 20/ 1197.(II.13. ) Korm. Rendelet,
 • A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló243/2003. (XII.17.) Korm. Rendelet
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 116/1994 (VI.8.) MKM rendelet
 • A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002 (II.15) OM rendelet
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm. Rendelet
 • A 2012/2013 tanév rendjéről szóló rendelet
 • Intézmény Pedagógiai programja
 • Intézmény Minőségirányítási programja

 

 

Helyzetelemzés

 

 

Az iskola fontosabb adatai, általános jellemzői:

 • A gyermekek létszáma az iskolában 133 fő.
 • Dolgozóink száma 26 fő( az Óvoda dolgozóit is tartalmazva): ebből 11 fő pedagógus, 1 fő igazgató, 1 fő igh. helyettes, 3 fő óvoda-pedagógus, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő gazdasági ügyintéző,  2 fő dajka, 4 fő konyhai dolgozó, 1 fő takarító.

1 fő 6 órás csökkentett munkaképességű kisegítő.

Az oktatásban a szakos ellátottság biztosítása miatt 5 óraadó tanár  ebből 2 fő határozott idejű megbízással végez munkát. Szakos ellátottságunk jó, de nem éri el a 100%-ot.

 

 

 • Osztályaink száma: 8
 • Óvodacsoportok száma:2
 • Alsó tagozatunk iskolaotthonos formában működik.
 • Felső tagozaton tanulószobás ellátás vehető igénybe.
 • Valamennyi tanulónk számára biztosítjuk az étkezést, erre nagy az igény a gyerekek és a szülők részéről.
 • Tanulási, magatartási és beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekeinkkel

folyamatosan foglalkoznak óraadó, utazó és fejlesztő pedagógusok (logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk szerencsés környezeti adottságokkal rendelkezik.

Az épület-együttes egy gondozott, festői szépségű, tágas parkban fekszik

 

Az iskola emeleti részén 4 jól felszerelt tanteremben folyik az oktatás. Itt működik a könyvtár, a gyerekek egyik kedvelt helye, ami a kölcsönzésen, kutatómunkán kívül a tanulók tartós tankönyvekkel való ellátását is biztosítja. A földszinten 4 tanteremben az alsó tagozatosok tanulnak, a kicsik életkori sajátosságainak megfelelően lehet életterüket kialakítani, és a csengetési rend is igazodhat az iskolaotthonos munkarend váltakozó életritmusához.

A földszinten működik a pályázaton nyert korszerű berendezéssel felszerelt számítástechnika terem, a tornaterem és az ebédlő.

Sportpályák és játszóudvarok sok mozgási lehetőséget biztosítanak, mellyel nagymértékben hozzájárulunk az egészséges, mozgásszerető ifjúság neveléséhez. A sportpályán új kosárlabda palánkot állítunk fel.

 

 

 

Osztályfőnökök:

1.o. Tálosi Ágnes

2.o. Molnár Tamásné

3.o  Fischer Rita

4.o. Deákné Szőcs Mária

5.o. Veit Ildikó

6.o  Gönczné Bognár Ibolya

7.o  Kiefer Károlyné

8.o. Krénusz Ferencné

 

Tagintézményünk létszáma: 35 fő

Osztályainak száma: 2, magyar és matematika tantárgyakat bontottan tanítjuk

Pedagógusok száma: 4 fő

1 fő tagintézmény vezető

1 fő technikai személyzet

 

Osztályfőnökök:

Magyarné Miatta Éva 1-3.o.

Hegedűs Józsefné 2-4.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIMUTATÁS A 2012. OKTÓBER 1-ÉN VÁRHATÓ (BECSÜLT) LÉTSZÁMOKRÓL ÉS PEREMFELTÉTELEKRŐL

(Általános iskola 2012/2013 tanév )

 

Becsült adatok

 

 

Évfolyam Várható fő SNI és Tan. nehézs. + Az osztálylétszámba beszámíthatókkal Társu-lási

feltétel

Társulási

várható

Kistér-

ségi feltétel

Kistérségi várható
Ma-gánta-nuló Biztos ? Biztos ? Tényleges

létszám

Számított

létszám

Tényleges

létszám

Számított

létszám

Nagyrécse Bejáró
1. osztály 17 17 58 73 10 7
2. osztály 15 4 19 55 8 7
3. osztály 11 5 16 4 7
4. osztály 15 6 21 6 9
5. osztály 19 4 23 69 79-9 =

70

93-11 =

82

79 93 8 11
6. osztály 18 3 21 69 4 14
7. osztály 20 2 22 7 13
8. osztály 22 5 27 10 12
Becsült

Létszámok:

137 29 166  

137

 

166

57 80

 

Nem a társulásból járó felsős tanulók:

 

Nagykanizsa Sand Zalakomár

Kutasy Ferenc János 5.                     Sass Brigitta 6.           Szekrény Xavér 6.

Kovács Veronika  7.                  Bilicz Elvira 8.

Schuller Renáta 8.                     Marczin Zsófia 8.

Károly  Vanessa 6

Károly Csaba 8

 

Tagintézményi várható létszámok

 

Évfolyam Várható fő SNI és Tan. nehézs. + Az osztálylétszámba beszámíthatókkal
Magántanuló Biztos Biztos ?
1. osztály 3 17 17
2. osztály 9 1 19 19
3. osztály 9 2 14 14
4. osztály 15 3 21 21

 

 

 

Tárgyi feltételek

 

A hatékony iskolai nevelő-oktató munkához – a biztonságos és egészséges környezet megteremtése mellett a tanítási segédeszközök megléte alapvető szükséglet.

Az iskola tárgyi felszereltsége, taneszközökkel való ellátottsága jó. Szemléltető eszközeinket folyamatosan bővítjük, lecserélve az elavultakat.

 

Szaktantermek segítik az oktatást:

 • Fizika és kémia előadó
 • Számítástechnika terem
 • Földrajz-biológia terem
 • Könyvtár
 • Tornaterem
 • Kézműves terem

 

Az iskola elöregedett régi bútorzatát fokozatosan, az eszközbeszerzési tervünknek megfelelően, az elmúlt években újakra cseréljük, amelyek – mozgathatóságuk miatt – elősegítik a csoportos munkaformák alkalmazását.

A számítástechnika tantermet az elmúlt években pályázati forrásból korszerűbb gépekkel szereltük fel  és tervezzük a TIOP pályázat segítségével a további bővítést.

Könyvtárunk jól felszerelt, alkalmas olvasásra, kölcsönzésre és kutatómunkára. Az önálló kutatómunkát még segíthetné könyvtárban működő számítógépek,fénymásoló, kivetítő… melyre szintén pályáztunk..

A vezetői feladatok közé tartozik a költségvetési összegek takarékos és legésszerűbb felhasználásával, a nevelő-oktató munkához szükséges alapfelszerelések és eszközök biztosítása.

A nyílászárók cseréje miatt a konyha és az alsó folyosó légcseréjének megoldása(ventilátor, ablakszellőző)a kazánok és gáztűzhelyek biztonságos üzemeltetése miatt elsődleges feladat.

 

Nyári munkálatok

 

A 2012 nyarán megszervezett felújítási és fejlesztési munkák után szebb, biztonságosabb

iskolában kezdjük el az 2012/2013. tanévet. Megszépültek az alsós osztályok, a tornatermi szertárak és a konyha is. Szeptemberben folytatódnak a munkák az akadálymentes feljáróval és kosárpalánk építésével, valamint a kazánokhoz szellőző beépítésével.. Köszönet minden munkában résztvevőnek.

 

 

 

A tanév fő célkitűzései

 

Szervezési – vezetési területen:

 • alsós munkaközösség újbóli megalakulása
 • a Miháldról és más településről érkező új tanulók zökkenőmentes bevonása az intézmény életébe, munkarendjébe
 • a tagintézményi  összetartozás erősítése
 • folyamatos belső ellenőrzés; ellenőrzési terv alapján
 • szervezeti kultúra fejlesztése;
 • részvétel és aktivitás a település rendezvényein;
 • színvonalas iskolai ünnepélyek és programok szervezése;
 • mindennapos testnevelés biztosításával tanulóink mozgásigényének kielégítése;
 • részvétel körzeti és városi – lehetőség szerint megyei- versenyeken;
 • gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása: nagy figyelemmel kísérjék az osztályfőnökök a tanulói hiányzásokat. Tíz óra igazolatlan óra már szülői felhívást von maga után. Harminc óra a Gyermekvédelmi Szolgálatot vonja be. Ötven igazolatlan óra az iskoláztatási támogatás jegyző általi megvonását jelenti.

 

 

Oktatási területen:

 • a differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű

alkalmazása;

 • kooperatív módszerek alkalmazása
 • a tanulók hatékony bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói

aktivitás növelése;

 • a tanuláshoz fűződő viszony javítása, a tanulás motiváltságának átgondolása, új utak

keresése;

 • adminisztrációs munkánk javítása, fogadóórák adminisztrálása a szülők többszöri értesítése a gyermeke gyenge teljesítményéről, az esetlegesen fennálló bukásveszélyről;
 • az iskolaotthon adta szabadabb, színesebb oktatás lehetőségének kihasználása

 

 

Nevelési területen:

 • tanulói viselkedéskultúra fejlesztése
 • felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt
 • az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése
 • környezetkultúra javítása, szükség esetén igényeik kialakítása a kulturált, egészséges

környezet iránt

 

 

 

 

Feladatok, elvárt eredmények

 

 

a) A magas színvonalú, hatékony, szakmai munka elérése területén

 

Feladatok

 

Elvárt eredmény

 

Egységes pedagógiai követelmények

megvalósítása

A Pedagógiai Programban megfogalmazott

elvek betartása

Új helyi tanterv kialakítása A tanmenetek, tanórák tervezése során az új kerettanterv előírásainak figyelembe vétele
Munkafegyelem A személyre szabott feladatok pontos, magas

színvonalú elvégzése

Módszertani kultúra fejlesztése Részvétel továbbképzésen, önképzés

 

 

 

b) A hatékony, önálló tanulás kulcskompetencia fejlesztése terén

 

 

Feladatok Elvárt eredmény
Tanulás tanítása tantárgyankénti módszertani tanácsadás
Anyanyelvi kompetenciák fejlesztése

Idegen nyelvi kommunikáció

Matematikai kompetencia

Természettudományos kompetencia

Digitális kompetencia

Esztétikai- művészeti kifejező képesség

Kezdeményező képesség és vállalkozói k.

 

a tanórákon integráltan jelenjenek meg,

 

 

c) A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése terén:

 

Feladatok Elvárt eredmény
Szabadidős programok kiemelt feladata a

viselkedéskultúra fejlesztése , „Tolerancia”

A tanulói viselkedéskultúra és a tolerancia

 

 

d) Az iskola „jó hírének” erősítése terén

 

Feladatok Elvárt eredmény
Tanári részvétel rendezvényeken

Tanulók felkészítése rendezvényekre,

versenyekre

Folyamatos tájékoztatás az iskola életéről

Eredményeink propagálása nyomán, javul

pedagógusaink megítélése

 

Nyitott iskola Folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel,

jó kapcsolat kiépítése

Pályázatokon való részvétel Az iskola vagyonának, lehetőségeinek

bővülése

 

 

 

A 2012/2013. tanév legfontosabb időpontjai

 

 

A szorgalmi idő

Az első tanítási nap: 2012. szeptember 3. (hétfő),

Az utolsó tanítási nap: 2012. június 14. (péntek).

 

A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap.

A szorgalmi idő első féléve 2013. január 11-ig tart. Az iskolák 2013. január 18-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

 

Tanítási szünetek

– őszi szünet: 2012.október 29 – november 4.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).

téli szünet: 2012. december 27. – 2013. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).

tavaszi szünet: 2013. március 28 – április 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda)

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában 5 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhatunk fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

 • Október 27-én nevelési értekezlet „kerettantervi változások”
 • Március 27-én nevelési értekezlet: „az átmenet problémái, törvényváltozások”
 • Június 12-én „sportnap-gyereknapi vígságok”
 • Június 14-én „tanévzáró”
 • 1 napot rendkívüli eseményre tartalékolunk

 

 

Országos mérés, értékelés a 2011/2012 tanévben

 

Az Oktatási Hivatal 2012. május 29-én szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát, a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A negyedik évfolyamra vonatkozóan a tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi és szabadon felhasználhatók.

A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére 2012. november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak 2012. október 12-ig kell felmérniük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

Az igazgató 2012. október 27-ig – a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával – jelenti a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2012. december 7-ig kell elvégezniük, és a hiányosságok, lemaradások pótlásához fejlesztési tervet kell készíteniük dec. 15-ig.

A köznevelésről szóló törvény 80.par.(1) bekezdése alapján a 2012/2013.tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának vizsgálatáról.2013.április 3. és május  28. között kell megszervezni.

 

 

 

 

Rendezvényterv

 

Tanévnyitó ünnepély               aug. 31-én 16.30 – felelős: Horváth János

Az aradi vértanúk ünnepe     okt. 8. első szünet – felelős: 7. osztály – Kiefer Károlyné

Nemzeti ünnep                         okt. 19. 10.30 – felelős: 8. oszt. – Krénusz Ferncné

Iskolabál                                   nov.23. – felelős: Kreiner Lászlóné, SZM

Télapó                                      dec. 6. – felelős: DÖK

Advent felelős: Kiefer Károlyné

Karácsonyi ünnepély, ünnepi hét   dec. 21. – felelős: 5. osztály

„Vár az iskola”                        február a leendő elsősök fogadása, – felelős: Szőcs Mária,
leendő 1.o. osztályfőnök,  igazgató h.

Farsang                                    február 08. – felelős: DÖK, SZM

Nemzeti ünnep                         márc. 14. – felelős: 6-7. oszt. Gönczné

Anyák napja máj. 3. – felelős: tanítók,énekkar, – osztályfőnökök

Tanévzáró ünnepély jún. 14. – felelős: 7-8. osztályfőnökök, Horváth János

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), megemlékezés az osztályfőnökök vezetésével.

Diák-közgyűlés: 2012.szeptember 2. hete

 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás

 

 • Szülői értekezletek:         szeptember 24-én 16.30

január 30-án 16.30

 • Fogadóórák:                    december 11-én 15-17-ig

április 24-én 15-17-ig

Nyílt napok:                     október 17. 18.
március   04. 05.

 

Vizsgák rendje: osztályozó vizsga: 2013.06.12.

javító vizsga:        2013.08. 26.

 

Tanítási napok rendje:

A tanítás 8,00-kor kezdődik, a 2. szünet 15 perces, a többi 10 perces, iskolaotthonban délután 5 perces.

Ügyeletet 715-től, iskolabuszra kísérőt biztosítunk.

 

Tagintézményi ütemterv a 2012/13as tanévre

 

Rendezvények:

 

Október 6.      ünnepi megemlékezés            Felelős: Hegedűs Józsefné

Október 23.                                                               Felelős: Magyarné Miatta Éva

Karácsony dec. 21.                                                    Felelős: Magyarné Miatta Éva

Fodor Andrásné

Sportvetélkedő Szülőkkel jan.3.hete                         Felelős: Jakabfi Imre

Alsós farsang febr. 1. hete                                         Felelős: alsós nevelők

Március 15. ünnepi műsor                                          Felelős: Fodor Andrásné

Anyák napja május 1. hete                                         Felelős: Magyarné Miatta Éva, tanítók

Tanévzáró jún.15.                                                      Felelős: Ráczné M. Margit,

 

Diák-közgyűlés:           2012.október 1. hete

Nyílt tanítási napok: 2012.november utolsó hete, február 2.hete

1.osztályosok beíratása: 2013.március első hete

 

Értekezletek:

Nevelőtestületi:                Tanévnyitó értekezlet:    2012.08.30.

Félévi, osztályozó ért.     2013. 01.14.

Tanév végi, osztályozó:   2013.06.10.

 

Szülői értekezlet:

Összevont:                  2012.szept 26.

fogadónap:                   2012.11.30.

Osztályszülői:                    2013.02.04.

 

Diagnosztikus fejlődésvizsgálat: Felmérés.okt.12-ig

Jelentés:okt.27-ig

Vizsgálat elvégzése: dec.7-ig

 

 

Tanítási napok rendje:

A tanítás 745-kor kezdődik, a 2. szünet 15 perces, a többi 10 perces.

Ügyeletet 715-től biztosítunk, amelyet 2 pedagógus és 5 tanuló lát el.

Az ügyeletes tanulók kijelölése az osztályfőnökök feladata.

 

 

Vizsgák rendje: osztályozó vizsga: 2013.06.13..

Javító vizsga:        2013.08. 30.

 

 

Felelősök, megbízatások:

 

Alsós munkaközösség vezető:                             Magyarné Miatta Éva

Gyermek és ifjúságvédelmi felelős:                    Hegedűs Józsefné

Sportfelelős:                                                        Jakabfi Imre

Tagintézmény vezető,tankönyvfelelős,

pénztáros:                                                            Ráczné Major Margit

Tagintézmény-vezető helyettesítése:                   Fodor Andrásné

 

Az említett időpontok minden osztályra nézve kötelezőek, de az  osztályfőnököknek jogában áll az igazgatói egyeztetés után szülői értekezletet összehívni, ha az osztály érdeke úgy kívánja.”pályaválasztás, ballagási előkészületek, magatartási problémák.

 

További fontos feladatok, határidők

 

Szeptember

Tanévnyitói értekezleten az ÖKO fenntarthatóságra nevelés témakör, éves munkaterv megbeszélése 08.30. 08,00

Szeptember 3-án óvónők kísérik az 1. osztályosokat

Balesetvédelem – első tanítási órák – of, szaktanárok

Tanmenetek leadása és ellenőrzése augusztus 30-ig

Pedagógusigazolványok érvényesítése szeptember 15-ig

Pedagógusigazolvány, diákigazolvány rendelése folyamatos

Munkatervek (munkaközösségi, diák önkormányzati, osztályfőnöki, óvodai) leadása és

ellenőrzése szeptember 20.

Gyermekvédelmi feladatok, hiányzások (10óra, szülő -30óra,  Gyermekjóléti szolgálat -50 óra jegyző) folyamatos

Bemeneti iskolaérettségi létszám felmérés az első osztályban október 12-ig -1.o.

tanító

Igények felmérése: Szakkörök, délutáni szabadidős foglalkozások( társastánc,  néptánc, foci, angol, német, környezetvédelmi és elsősegélynyújtó) Felelősök:szakkörvezetők szeptember 10.

Ökoiskolai munkacsoport létrehozása

Energia felhasználás folyamatos figyelemmel kísérése

Technika anyag szükséglet felmérése:  szeptember 10. Felelősök: Tanítók,tanárok

Logopédiai, Nevelési Tanácsadóba küldendő tanulók felmérése: Fejlesztő ped., Ig. h.

Naplók, tájékoztató füzetek megnyitása of.-k, szeptember 3. szaktanárok

Az első munkaközösségi értekezlet megtartása

Ügyeleti rend kialakítása

Az első szülői értekezlet of-k ( SZMK tagok megválasztása, megújítása)

Jelentkezés levelező versenyekre szaktanárok

Diákönkormányzat választmányának megalakulása

Problémás gyerekeknél családlátogatás

 

Október

Papírgyűjtés  Felelős. dök, of-k

Állatok Világnapja  október 5.

Anyakönyvek megnyitása október 1.

Statisztika elkészítése és elküldése a Statisztikai Hivatal és a fenntartó felé október 15-ig

DIFER jelentés a KIR felé október 27-ig

Nyílt napok szervezése

 

 

November

A tankönyvlista megismertetése és begyűjtése

A tankönyvkedvezmények felméréséért felelős személy kijelölése

Tankönyv megrendelési javaslat elkészítése, véleményeztetése az iskolai szülői

szervezettel, Diákönkormányzattal

Óvónők látogatása 1.o. nevelők

Difer mérés: Of.

 

December:

A gyengén haladók szüleinek tájékoztatása bukások áttekintése,  szaktanárok( szóban vagy írásban)

Nyolcadikos jelentkezési lapjának  továbbítása abba az intézménybe, ahol az írásbeli felvételit szándékozik megírni

Ünnepi programok megszervezése: advent, karácsonyi ünnepély, iskolai versmondó- és karácsonyi témakörben, Szeretet díj

Tankönyvrendelés előkészítése

 

 

 

Január

Félévi felmérések:.01.11.-ig of.

Osztályozó, félévi értekezletek: 01.11. délután

Első fél év vége:.01.11.

Bizonyítványosztás:01.18. Of.

Tankönyvrendelés:01.25. of., tankönyv felelősök

Magyar Kultúra Napja – of, magyar tanár

Nyolcadikosok központi írásbeli felvételije

Szülői értekezletek megtartása of-k

 

 

Február

Jelentkezés továbbtanulásra

Leendő első osztályosok beíratási időpontjának kitűzése, jóváhagyatása a

képviselőtestület által, az időpont közzététele

Óvodai látogatás előkészítése

 

Március

Előző tanévi kompetencia mérés eredményeinek értékelése

Víz Napja március 22.

A leendő első osztályosok beíratása

 

Április

Költészet Napja –of, magyar tanárok

Bukások áttekintés, szülők értesítése szaktanárok, of-k

Április 22: a Föld Napja–környezetvédelmi szakkör

 

Május

Országos kompetencia mérés május 29.

Madarak és Fák napja,( kirándulás, kerékpáros kirándulás) Dök. Of.

Bemutató órák

Év végi felmérések: 05.15. -től

A tanulmányi versenyek értékelése szaktanárok, ig

 

Június

Osztálykirándulások of-k

Osztályozó értekezlet június 7.

Gyermeknap

Pedagógusnap

8. osztály bankett

Bizonyítványok megírása június 2. hete

Tanévzáró,  ballagás, bizonyítványosztás

Éves beszámoló elkészítése, eljuttatása a fenntartóhoz

Tanévzáró értekezlet

 

Iskolagyűlés minden hónapban.

 

 

 

Várható tanulmányi versenyek

 

Országosan meghirdetett versenyek:

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

Öveges József fizika verseny

Hevesy György kémia verseny

Országos közlekedési verseny

Zrínyi Ilona matematika verseny

Alapműveleti matematika verseny

Országos történelem verseny

 

Megyei meghirdetett versenyek:

Fizika verseny 7.o.

 

Térségi versenyek

Védd az egészséged!

Alsós tanulmányi versenyek

Zrínyi iskola (matematika, olvasás, természetismeret,nyelvtan)

Galambok (fejszámoló)

Zalakaros (prózamondó, könyvtáros)

Zalakomár (olvasás, helyesírás)

Kőrösi iskola (szövegértés)

Winkler kémia verseny

Bólyai matematika verseny

 

Egyéb versenyek:

Vöröskereszt

Elsősegélynyújtó

Csecsemőgondozó verseny

 

Sport versenyek:

Mezei futóverseny Csónakázó tó

Ügyességi verseny Galambok

Atlétika verseny Nagykanizsa

Kanizsa futóverseny

Foci bajnokságok

Úszóverseny Nagykanizsa

Vizilabda bajnokság

Sárkányhajó

 

Levelezős, internetes versenyek

Curie verseny

Elmű Energia suli

E-misszió

Titok

 

 

 

 

Továbbképzések

 

A hét évenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettséget mindenki teljesítette, tavaly újra indult a 7 év.  Pályázattal egybekötött, az egész tantestületet érintő továbbképzést tervezünk. Krénusz Erzsébet könyvtárosi tanulmányait támogatjuk.

 

A  2012/2013.tanév munkatervét és a tantárgyfelosztást a tantestület egyhangúlag elfogadta:

 

Deákné Szőcs Mária                     …………………………….

Fischer Rita                                   …………………………….

Kreinert Lászlóné                          ……………………………

Krénusz Ferencné                         ……………………………

Medgyesi Zsuzsanna                     ……………………………

Molnár Tamásné                            ……………………………

Stróber Józsefné                            ……………………………

Tálosi Ágnes Mária                       ……………………………

Antalics Dénes                              ……………………………

Csányiné Csányi Erika                  ……………………………

Gönczné Bognár Ibolya                ……………………………

Ráczné Major Margit                    ……………………………

Fodor Andrásné                            ……………………………

Hegedűs Józsefné                         ……………………………

Jakabfi Imre                                  ……………………………

Magyarné Miatta Éva                   ……………………………

 

A DÖK nevében a munkatervet megismerte és elfogadta:

 

Gönczné Bognár Ibolya                                              ………………………………….

 

 

A szülői munkaközösség nevében a munkatervet megismerte és elfogadta:

 

Gerlingerné Kalcher Andrea                                    ……………………………………

 

 

 

Az Alsós munkaközösségek munkatervét és a DÖK munkatervét, munkatervhez mellékelem.

 

A 2012/2013-es tanévben minden kollégámnak jó egészséget, türelmet és sok örömöt kívánok!

 

 

 

 

Nagyrécse, 2012. augusztus 30.                                                                                                                                                                             …………………………………..

Horváth János

igazgató